ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560

/pp1.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐