การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561

/IMG_1864_e1510766971404.jpg

สามารถ Download รายละเอียดตาม Link นี้

Download (PDF, 2.05MB)

ช่องทางเพิ่มเติมได้ท่ี่ FB:หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ มข.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top