ปรัชญา

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2554) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้าน เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มีทักษะ
และประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหาและการพัฒนา
ความรู้ในสาขาวิชาการ/วิชาชีพ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่าง
หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2554) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
– มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาแพทยศาสตร์ได้อย่างดี
– มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ในการแก้ปัญหาการทำงานได้
– มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่
– มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีทักษะความพร้อมด้าน
สังคม ที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต