หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รหัสไปรษณีย์  40002

โทรศัพท์ (043) 363162

Email : pornmu@kku.ac.th