ประวัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร เป็นคณบดี ผู้ก่อตั้งคณะฯ เป็นคนแรก ได้จัดตั้งหน่วยกายการแพทย์ขึ้นในปี พ.ศ.2517 สังกัดภาควิชา กายวิภาคศาสตร์ ปี พ.ศ. 2531 เปลี่ยนชื่อจากหน่วยภาพการแพทย์ เป็นหน่วยโสตทัศนศึกษา ปี พ.ศ. 2533 คณะแพทยศาสตร์เห็นชอบที่จะให้ จัดตั้งโรงเรียนเวชนิทัศน์ขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์ที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านสื่อการศึกษาทางการแพทย์ หรือ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถปฏิบัติงานในสถาบันการแพทย์ หน่วยงานสาธารณสุข หรือ สถาบันอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้บรรจุหลักสูตรเวชนิทัศน์ อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติระยะที่ 7 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนั้น ผศ.นพ.พิสิฏฐ สัณพิทักษ์ เป็นคณบดี
จากนั้น ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3451/2533 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ (หลักสูตร 2 ปี ในปี พ.ศ. 2536 ได้มีคำสั่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2373/2536 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2536) แต่งตั้ง คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) ในระยะเริ่มแรกของการร่างหลักสูตร และการดำเนินการร่างหลักสูตรแล้วเสร็จ ผ่านความเห็นชอบ จาก คณะกรรมการต่างๆ ทั้งของคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อว่าหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ แต่เมื่อหลักสูตรถึงทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเห็นว่า หลักสูตรมีลักษณะเป็นแบบสหวิทยาการ ผสมสานความรู้ทางด้านศิลปะ เทคโนโลยีการศึกษา และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสื่อทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนชื่อ หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ เป็นชื่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งสมัยนั้นมี รศ.สมพร โพธินาม เป็นคณบดี
ปี พ.ศ. 2537 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นชอบให้เปิดสอนหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเวชนิทัศน์ สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ผศ.กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย เป็นหัวหน้าภาควิชา ปีการศึกษา 2538 เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ เป็นรุ่นแรกจนถึงปี พ.ศ. 2541 รุ่นละ 6 คน ในปี พ.ศ. 2542-2543 รุ่นละ 10 คน และตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา เปิดรับ นักศึกษาเข้าศึกษารุ่นละ 20 คน วันที่ 30 พฤษภาคม 2538 สำนักงานคณะกรรมการพลเรือน (ก.พ.) มีมติรับรองคุณวุฒิ ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรจุได้ใน อัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ 3 ขั้น 6,360 บาท วันที่ 1 ธันวาคม 2538 หลักสูตรผ่านการตราเป็นพระราชกฤษฏีกา ว่าด้วย ปริญญา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ทล.บ.” ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อสาขาวิชาหรือวิชาเอกในวงเล็บต่อท้ายปริญญา และอักษรย่อ ปริญญาด้วยถ้ามีและมีศักดิ์และสิทธิ์ที่จะใช้ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น สีที่ใช้บนเสื้อครุย ใช้สีเขียวแก่ สำหรับสาขาวิชาในคณะแพทยศาสตร์
ปี พ.ศ. 2544-2545 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคำสั่งแต่งตั้ง รศ. พรทิพย์ บุญเรืองศรี เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ รศ. จงเจริญ เมตตา เป็นประธานกรรมการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน ผศ.ดุษฎี มุสิกโปดก เป็นประธานกรรมการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา รศ. มะลิวัลย์ นามกิ่ง เป็นประธาน กรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และรศ. จงเจริญ เมตตา เป็นประธานดำเนินงาน ด้านธุรการ อีกหนึ่งตำแหน่ง ขณะนั้นมี รศ. มาลี บูรณรักษ์ เป็นหัวหน้าภาควิชา
ปี พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คำสั่งที่ 854/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรฯ ประกอบด้วย คณบดี (ผศ.สุชาติ อารีมิตร) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ชาญชัย พานทอง วิริยกุล) เป็นที่ปรึกษา รศ.ดร. ไชยยศ เรืองสุวรรณ และผศ. ณรงค์ สุรินทร์วงศ์ เป็นกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รศ. พรทิพย์ บุญเรืองศรี เป็นประธานฯ รศ. จงเจริญ เมตตา เป็นกรรมการและเลขานุการ และบุคลากรอีกหลายท่าน เป็นกรรมการ
ปี พ.ศ. 2546- 2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคำสั่งแต่งตั้ง รศ. จงเจริญ เมตตา เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ และเป็นประธาน กรรมการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน ผศ. ดุษฎี มุสิกโปดก เป็นประธานกรรมการ ดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ผศ. ยรรยง ทุมแสน เป็นประธานกรรมการดำเนินงานด้านประกัน คุณภาพการศึกษา ผศ. ทรงพล อุปชิตกุล และนายสันติพงศ์ แสนรักษ์ เป็นกรรมการ และนางปิยภรณ์ หิรัญคำ ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งมี ศ นพ. วิรุฬ เหล่าภัทรเกษม เป็นคณบดี และ รศ. นพ. โกวิท ไชยศิวามงคล เป็น หัวหน้าภาควิชา
ปี พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ดำเนินการแล้วเสร็จ เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น “หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์” และเริ่มใช้กับนักศึกษา รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2550
ปี พ.ศ. 2551-2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรฯ โดยมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา รศ. จงเจริญ เมตตา เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ผศ. ดุษฎี มุสิกโปดก, นายสันติพงศ์ แสนรักษ์ เป็นกรรมการ และ ผศ. ทรงพล อุปชิตกุล เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมี ศ นพ. วิรุฬ เหล่าภัทรเกษม เป็นคณบดี และ รศ. นพ. โกวิท ไชยศิวามงคล เป็นหัวหน้าภาควิชา
คณะแพทยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยมี ศ.นพ.กวี ทังสุบุตร เป็นคณบดี ผู้ก่อตั้งคณะฯ เป็นคนแรก ได้จัดตั้งหน่วยกายการแพทย์ขึ้นในปี พ.ศ.2517 สังกัดภาควิชา กายวิภาคศาสตร์
ปี พ.ศ. 2531 เปลี่ยนชื่อจากหน่วยภาพการแพทย์ เป็นหน่วยโสตทัศนศึกษา
ปี พ.ศ. 2533 คณะแพทยศาสตร์เห็นชอบที่จะให้ จัดตั้งโรงเรียนเวชนิทัศน์ขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์ที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านสื่อการศึกษาทางการแพทย์ หรือ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถปฏิบัติงานในสถาบันการแพทย์ หน่วยงานสาธารณสุข หรือ สถาบันอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้บรรจุหลักสูตรเวชนิทัศน์ อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติระยะที่ 7 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนั้น ผศ.นพ.พิสิฏฐ สัณพิทักษ์ เป็นคณบดี
จากนั้น ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3451/2533 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ (หลักสูตร 2 ปี ในปี พ.ศ. 2536 ได้มีคำสั่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2373/2536 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2536 แต่งตั้ง คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) ในระยะเริ่มแรกของการร่างหลักสูตร และการดำเนินการร่างหลักสูตรแล้วเสร็จ ผ่านความเห็นชอบ จาก คณะกรรมการต่างๆ ทั้งของคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อว่าหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ แต่เมื่อหลักสูตรถึงทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเห็นว่า หลักสูตรมีลักษณะเป็นแบบสหวิทยาการ ผสมสานความรู้ทางด้านศิลปะ เทคโนโลยีการศึกษา และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสื่อทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนชื่อ หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ เป็นชื่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งสมัยนั้นมี รศ.สมพร โพธินาม เป็นคณบดี
ปี พ.ศ. 2537 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นชอบให้เปิดสอนหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเวชนิทัศน์ สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ผศ.กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย เป็นหัวหน้าภาควิชา ปีการศึกษา 2538 เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ เป็นรุ่นแรกจนถึงปี พ.ศ. 2541 รุ่นละ 6 คน ในปี พ.ศ. 2542-2543 รุ่นละ 10 คน และตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา เปิดรับ นักศึกษาเข้าศึกษารุ่นละ 20 คน วันที่ 30 พฤษภาคม 2538 สำนักงานคณะกรรมการพลเรือน (ก.พ.) มีมติรับรองคุณวุฒิ ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรจุได้ใน อัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ 3 ขั้น 6,360 บาท วันที่ 1 ธันวาคม 2538 หลักสูตรผ่านการตราเป็นพระราชกฤษฏีกา ว่าด้วย ปริญญา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ทล.บ.” ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อสาขาวิชาหรือวิชาเอกในวงเล็บต่อท้ายปริญญา และอักษรย่อ ปริญญาด้วยถ้ามีและมีศักดิ์และสิทธิ์ที่จะใช้ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น สีที่ใช้บนเสื้อครุย ใช้สีเขียวแก่ สำหรับสาขาวิชาในคณะแพทยศาสตร์
ปี พ.ศ. 2544-2545 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคำสั่งแต่งตั้ง รศ. พรทิพย์ บุญเรืองศรี เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ รศ. จงเจริญ เมตตา เป็นประธานกรรมการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน ผศ.ดุษฎี มุสิกโปดก เป็นประธานกรรมการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา รศ. มะลิวัลย์ นามกิ่ง เป็นประธาน กรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และรศ. จงเจริญ เมตตา เป็นประธานดำเนินงาน ด้านธุรการ อีกหนึ่งตำแหน่ง ขณะนั้นมี รศ. มาลี บูรณรักษ์ เป็นหัวหน้าภาควิชา
ปี พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คำสั่งที่ 854/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรฯ ประกอบด้วย คณบดี (ผศ.สุชาติ อารีมิตร) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ชาญชัย พานทอง วิริยกุล) เป็นที่ปรึกษา รศ.ดร. ไชยยศ เรืองสุวรรณ และผศ. ณรงค์ สุรินทร์วงศ์ เป็นกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รศ. พรทิพย์ บุญเรืองศรี เป็นประธานฯ รศ. จงเจริญ เมตตา เป็นกรรมการและเลขานุการ และบุคลากรอีกหลายท่าน เป็นกรรมการ
ปี พ.ศ. 2546- 2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคำสั่งแต่งตั้ง รศ. จงเจริญ เมตตา เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ และเป็นประธาน กรรมการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน ผศ. ดุษฎี มุสิกโปดก เป็นประธานกรรมการ ดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ผศ. ยรรยง ทุมแสน เป็นประธานกรรมการดำเนินงานด้านประกัน คุณภาพการศึกษา ผศ. ทรงพล อุปชิตกุล และนายสันติพงศ์ แสนรักษ์ เป็นกรรมการ และนางปิยภรณ์ หิรัญคำ ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งมี ศ นพ. วิรุฬ เหล่าภัทรเกษม เป็นคณบดี และ รศ. นพ. โกวิท ไชยศิวามงคล เป็น หัวหน้าภาควิชา ปี พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ดำเนินการแล้วเสร็จ เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น “หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์” และเริ่มใช้กับนักศึกษา รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2550
ปี พ.ศ. 2551-2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรฯ โดยมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา รศ. จงเจริญ เมตตา เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ผศ. ดุษฎี มุสิกโปดก, นายสันติพงศ์ แสนรักษ์ เป็นกรรมการ และ ผศ. ทรงพล อุปชิตกุล เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมี ศ นพ. วิรุฬ เหล่าภัทรเกษม เป็นคณบดี และ รศ. นพ. โกวิท ไชยศิวามงคล เป็นหัวหน้าภาควิชา
4 ธันวาคม 2553-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรฯ โดยมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา ผศ. ทรงพล อุปชิตกุล เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รศ. จงเจริญ เมตตา และนายสันติพงศ์ แสนรักษ์ เป็นกรรมการ ซึ่งมี ศ นพ. ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ เป็นคณบดี และ รศ. นพ. โกวิท ไชยศิวามงคล เป็นหัวหน้าภาควิชา